Over Mitz

1. Waarom een online toestemmingsvoorziening?

Created with Sketch.

Medische gegevens kunnen pas beschikbaar worden gesteld aan andere zorgverleners als een patiënt daar toestemming voor heeft gegeven. Toestemming geven gebeurt nu op veel verschillende manieren en plaatsen. Om het voor burgers eenvoudiger en overzichtelijker te maken, komt er een online toestemmingsvoorziening: één portaal waar burgers zelf toestemmingen kunnen vastleggen en beheren. 

 

Voor zorgverleners ontstaat zo een plek waar zij de toestemmingskeuzes van hun patiënten kunnen checken. Alle uitwisselingssystemen kunnen aansluiten op de online toestemmingsvoorziening. De zorginformatiesystemen van zorgverleners zijn op hun beurt aangesloten op de uitwisselingssystemen en kunnen zo gemakkelijk de online toestemmingsvoorziening checken. 

2. Hoe worden patiënten geïnformeerd?

Created with Sketch.

Patiënten worden geïnformeerd over Mitz door hun zorgaanbieders. Mitz ondersteunt zorgaanbieders met informatiemateriaal om hun patiënten goed te informeren.   

3. Ligt er een afsprakenstelsel ten grondslag aan Mitz?

Created with Sketch.

Ja, aan Mitz ligt het Mitz-afsprakenstelsel ten grondslag. In het Mitz Afsprakenstelsel vindt u alle technische en organisatorische afspraken voor een veilige en betrouwbare werking van de online toestemmingsvoorziening Mitz. Sommige afspraken zijn van toepassing op de Mitz Service- en Beheerorganisatie, andere op uitwisselingssystemen die op Mitz aansluiten. Lees meer in de factsheet 'Het Mitz-afsprakenstelsel in een notendop'. 

4. Van welke standaarden maakt Mitz gebruik?

Created with Sketch.

Mitz maakt gebruik van XACML en HL7-FHIR om de verschillende systemen met elkaar te laten communiceren.

Over aansluiten op Mitz

1. Zijn er kosten verbonden aan Mitz?

Created with Sketch.

Nee, Mitz is een gratis landelijke voorziening en rekent geen kosten voor een aansluiting of het gebruik ervan. 

2. Is Mitz verplicht?

Created with Sketch.

Nee, het gebruik van Mitz is niet verplicht. Maar het gebruik van Mitz brengt wel veel voordelen met zich mee. Mitz is een landelijke voorziening die voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. En Mitz is voorbereid op de toekomst. De patiënt legt zelf zijn toestemmingskeuzes vast. Deze zijn realtime beschikbaar en hoeven niet nog eens door de zorgaanbieder te worden verwerkt. Hierdoor neemt de administratieve last op de zorgaanbieder af. En doordat het uitwisselingssysteem aansluit op Mitz, kan iedere zorgaanbieder met zijn eigen zorginformatiesysteem relatief snel van Mitz gebruik maken. 

3. Hoe kan ik mij als zorgaanbieder het beste voorbereiden op het gebruik van Mitz?

Created with Sketch.

U kunt zich op de volgende manieren voorbereiden op een aansluiting op Mitz:

 • Toets of de huidige toestemmingsvraag toekomstvast is. Een toekomstvaste toestemmingsvraag is een juridisch correct gestelde vraag die over te zetten (migreren) is naar Mitz. Lees meer hierover in de factsheet 'Toekomstvaste toestemmingsvraag'.
 • Breng uw huidige leveranciers in kaart. Welke uitwisselingssystemen, zorginformatiesystemen en patiënt- en zorgaanbiederportalen gebruikt u? Informeer bij deze leveranciers of zij al aangesloten zijn op Mitz en/of de Mitz-functionaliteit hebben ingebouwd.
 • Ga in gesprek met uw regio over een eventuele regionale strategie.

4. Hoe sluit ik als uitwisselingssysteem (US) aan op Mitz?

Created with Sketch.

Als US kunt u zich aanmelden bij Mitz om het aansluitproces te starten. Stuur een e-mail aan info@mijnmitz.nl.

5. Hoe sluit ik als zorgaanbieder aan op Mitz?

Created with Sketch.

Zorgaanbieders sluiten via hun uitwisselingssysteem/-systemen aan op Mitz.

6. Hoe sluit ik als leverancier van een zorginformatiesysteem (XIS) aan op Mitz?

Created with Sketch.

Een XIS werkt altijd via een uitwisselingssysteem (US) en kan zich niet zelfstandig bij Mitz kwalificeren. Alleen US'en sluiten aan op Mitz en kwalificeren zich. Als XIS-leverancier doorloopt u het aansluitproces van Mitz dus niet. Wel is het aan de XIS-leverancier om de Mitz-functionaliteit 'zorgmedewerker namens patiënt' in te bouwen en indien relevant migratie van bestaande toestemmingen naar Mitz te faciliteren/organiseren.

7. Wanneer is aansluiten op Mitz mogelijk?

Created with Sketch.

Medio oktober is de eerste versie van Mitz gereed. Vanaf dat moment kunnen uitwisselingssystemen (US'en) aansluiten op Mitz. Zorgaanbieders gaan via hun US (en XIS) gebruikmaken van Mitz en bepalen in overleg het moment van aansluiten op Mitz.

8. Worden er pilots gedaan voor Mitz?

Created with Sketch.

 Ja. De eerste aansluitingen begeleiden we nauwgezet vanuit Mitz. Op dit moment doen we dat bij twee aansluitingen. In die trajecten toetsen we de werking van Mitz in de praktijk en gebruiken we de feedback om de voorziening te verbeteren.  

9. Is het mogelijk om als zorgaanbieder aan te sluiten op Mitz als het uitwisselingssysteem (US) nog niet aangesloten is?

Created with Sketch.

Nee, dit is niet mogelijk. Het US is de partij die aansluit op Mitz. Een zorgaanbieder kan alleen gebruikmaken van Mitz als het US is aangesloten op Mitz. Ook is het belangrijk dat de XIS-leverancier de Mitz-functionaliteiten ingebouwd heeft. Alleen dan kan de zorgaanbieder gebruikmaken van alle voordelen van Mitz. Gebruikt een zorgaanbieder meerdere US'en? Dan is het mogelijk Mitz al in gebruik te nemen als één van de US'en op Mitz aangesloten is. 

10. Is er een overzicht van leveranciers die klaar zijn voor Mitz?

Created with Sketch.

 Zodra de eerste uitwisselingssystemen (US'en) aangesloten zijn, vermelden we dit op de website. 

11. Kunnen alle softwareleveranciers gebruik maken van Mitz?

Created with Sketch.

Ja, alle softwareleveranciers (uitwisselingssystemen) die met de elektronische uitwisseling van medische gegevens van doen hebben, kunnen op Mitz aansluiten. 

12. Wanneer kunnen de verschillende leveranciers van US'en en XIS'en aansluiten op Mitz? 

Created with Sketch.

De Mitz-voorziening (versie 3.6.2) is nu klaar voor gebruik en aansluiting van leveranciers (uitwisselingssystemen). De XIS'en kunnen via uitwisselingssysteem aansluiten op Mitz. 

13. Wat is een uitwisselingssysteem (US)?  

Created with Sketch.

Een uitwisselingssysteem (US) is een systeem waarmee zorgaanbieders onderling elektronische gegevens kunnen uitwisselen.
Het wordt gebruikt voor het delen van gegevens met andere zorgaanbieders, maar ook voor systemen waarmee een zorgaanbieder bepaalde gegevens op verzoek van een andere zorgaanbieder kan aanleveren.
Een US kan regionaal of landelijk en voor specifieke gegevenssets ingericht zijn.
Meerdere US’en kunnen met elkaar verbonden worden om zo een grote dekking te krijgen.

14. Kunnen bestaande gegeven toestemmingen worden gemigreerd naar Mitz?  

Created with Sketch.

Ja, dat kan indien de toestemming is opgesteld conform de 'Toekomstvaste toestemmingsvraag' (zie ook de factsheet).

15. Als bestaande toestemmingen naar Mitz zijn gemigreerd, liggen er dan nog toestemmingen vast bij de zorgaanbieder? Of staat alles in Mitz?

Created with Sketch.

Voor de uitwisseling waarbij Mitz wordt gebruikt, worden de toestemmingen gemigreerd. Een zorgaanbieder die voor alle uitwisselingen Mitz gaat gebruiken kan álle toestemmingen migreren.

Zorgaanbieders die andere  toestemmingen verzamelen (bijvoorbeeld uitwisselingen waar Mitz nog niet gebruikt wordt of voor interne functies zoals het mogen opsturen van een onderzoeksformulier) blijven bij de zorgaanbieder.

16. Gaat het LSP ook aansluiten op Mitz?

Created with Sketch.

Op dit moment zijn we met meerdere uitwisselingssystemen in voorbereiding op aansluiting. Allereerst met de uitwisselingssystemen voor de tweede lijn (Zorgplatform van Chipsoft, XDS van Enovation). Daarnaast voor de eerste lijn ook met het LSP. Focus in de eerste lijn  is de beschikbaarheid van de noodzakelijke gegevens voor spoedzorg (HAP, SEH en ambulance).

Een overzicht van aangesloten partijen wordt op de website actueel gehouden.

Over de online toestemmings-voorziening Mitz

1. Wat is de online toestemmingsvoorziening Mitz? 

Created with Sketch.

De online toestemmingsvoorziening Mitz is een website waarin een burger zijn toestemmingskeuzes voor de uitwisseling van zijn medische gegevens kan vastleggen en beheren.

 
Als zorgverleners, die dezelfde patiënt behandelen, onderling gegevens over deze patiënt willen delen, kunnen ze de online toestemmingsvoorziening checken. Zo kunnen zij zien of de patiënt dit goed vindt.

 

Ook kan een zorgverlener de patiënt helpen bij het vastleggen van zijn toestemmingskeuzes als die hier zelf niet toe in staat is. 

2. Welke toestemmingsmogelijkheden zijn er?

Created with Sketch.

De verschillende toestemmingsmogelijkheden die Mitz aanbiedt, zijn binnenkort te lezen in de factsheet 'Toestemmingsmogelijkheden'. In de eerste versie van Mitz zijn ruim de helft van de toestemmingsmogelijkheden beschikbaar. Zodra meer uitwisselingssystemen gaan aansluiten, zal het aantal toestemmingsmogelijkheden langzaam uitbreiden naar een maximaal aantal van 34.

3. Welke medische gegevens worden precies gedeeld?

Created with Sketch.

Mitz refereert aan de verschillende beroepsrichtlijnen voor de precieze inhoud van de set aan medische gegevens. Als de beroepsrichtlijn wijzigt, wijzigt Mitz automatisch mee. 

Per beroepsgroep is bepaald welke medische gegevens relevant zijn om te delen. Alleen deze gegevens kunnen worden opgevraagd door andere zorgverleners die een behandelrelatie hebben. Het gaat hierbij om de volgende typen gegevens:

 • Samenvatting patiëntendossier (zie ook vraag 4)
 • Behandelgegevens (zie ook vraag 5)
 • Medicatiegegevens (zie ook vraag 6)
 • Verpleegkundige gegevens (zie ook vraag 7)
 • Uitslagen (zie ook vraag 8)

4. Wat staat er in de samenvatting patiëntendossier?

Created with Sketch.

De samenvatting patiëntendossier bevat relevante gegevens waarvan afgesproken is tussen beroepsgroepen dat die nodig zijn voor goede zorg. Het is niet het hele dossier, maar alleen de meest recente en actuele gegevens. Het omvat:
 

 • Naam, adres en leeftijd
 • Informatie over de sociale situatie
 • Informatie over de meest recente bezoeken bij de zorgverlener
 • Informatie over de gezondheid (bijvoorbeeld de diagnose en metingen, zoals bloeddruk)
 • Informatie over allergieën
 • Informatie over voorgeschreven medicijnen
 • Informatie over overgevoeligheid voor bepaalde medicijnen
 • Informatie ten behoeve van verpleegkundige overdracht


De exacte inhoud van de samenvatting van het patiëntendossier is afhankelijk van de zorgverlener. Een huisarts schrijft andere gegevens op in het dossier dan een medisch specialist.

5. Wat staat er in de behandelgegevens?

Created with Sketch.

De behandelgegevens bevatten informatie over de behandeling bij een zorgverlener. Niet alle gegevens uit het patiëntendossier zijn hierin opgenomen. Het omvat:
 

 • Naam, adres en leeftijd
 • Informatie over de gezondheid (bijvoorbeeld metingen zoals bloeddruk)
 • Informatie over je allergieën
 • Informatie over voorgeschreven medicijnen
 • Informatie over overgevoeligheid voor bepaalde medicijnen


 De exacte inhoud van de behandelgegevens is afhankelijk van de behandeling en de zorgverlener.

6. Wat staat er in de medicatiegegevens?

Created with Sketch.

Medicatiegegevens bestaan uit de medicatie die de patiënt van zijn apotheken heeft meegekregen. Ook worden overgevoeligheden, intoleranties en allergieën gedeeld.

7. Wat staat er in uitslagen?

Created with Sketch.

Uitslagen zijn bijvoorbeeld röntgenfoto’s, scans, en labuitslagen.

8. Gaat de uitwisseling van gegevens via Mitz?

Created with Sketch.

Nee. Mitz is een toestemmingsvoorziening. In Mitz legt de patiënt zijn toestemmingskeuzes vast. De uitwisselingssystemen (US'en) die op Mitz aansluiten blijven de daadwerkelijke uitwisseling van gegevens verzorgen. De US'en gebruiken Mitz om te bepalen of gegevens gedeeld mogen worden. 

9. Hoe is de toestemmingscatalogus tot stand gekomen? En waarom hebben bepaalde domeinen (zoals geboortezorg) geen aparte categorie?

Created with Sketch.

Een toestemming heeft een wettelijk kader dat uitgaat van individuele zorgaanbieders die elk een dossier beheren. Omdat een toestemming eenduidig moet zijn, moet er helderheid zijn bij de patiënt voor welke (dossierhoudende) zorgaanbieder de toestemming geldt. En als er een categorale toestemming wordt verleend, moet duidelijk zijn welke categorie zorgaanbieders daaronder vallen. Het gaat dus niet om domeinen of programma's of gegevenssets, maar om een categorie van (hetzelfde type) zorgaanbieders.

Een andere wettelijke eis voor toestemmingen is 'begrijpelijkheid', en dat betekent dat het aantal toestemmingsmogelijkheden beperkt moet zijn. Meer dan 100 is niet meer overzichtelijk of begrijpelijk. De meer dan 80 categorieën van de Patiëntenfederatie zijn samengevat in hoofdcategorieën. 

10. Hoe weet een uitwisselingssysteem wat de rol van een bepaalde zorgverlener is (bijvoorbeeld een huisarts)?

Created with Sketch.

In de vraag om gegevens aan een uitwisselingssysteem, wordt de beroepsgroep van de opvragende zorgverlener (en diens gemandateerde zorgmedewerkers) meegestuurd. Op basis daarvan vindt de dataminimalisatie plaats conform de beroepsrichtlijnen die bepalen wat 'relevant en noodzakelijk' is.  

11. Geeft een patiënt toestemming aan een zorgaanbieder (instelling) of een zorgverlener (persoon)?

Created with Sketch.

De patiënt geeft toestemming aan de zorgaanbieder (dus de instelling), om zijn/haar behandelgegevens te delen met  raadplegende zorgaanbieders (instelling).

Goed om te weten: Alleen een geautoriseerde zorgverlener (persoon) mag vanuit het zorginformatiesysteem gegevens opvragen.

12. Wat gebeurt er als een zorginstelling nog niet is aangesloten op Mitz, maar de burger al wel een toestemming in Mitz heeft gegeven voor deze zorginstelling?

Created with Sketch.

Een burger kan alleen specifieke toestemmingen vastleggen voor dossierhoudende zorgaanbieders die op Mitz aangesloten zijn. Wanneer de burger een toestemming op categoraal niveau (bijvoorbeeld voor álle apotheken) heeft vastgelegd, wordt deze ook voor deze instelling van kracht zodra die aangesloten is op Mitz.

13. Worden alle verzamelde data in Mitz versleuteld vastgelegd? 

Created with Sketch.

Ja. Mitz is ingericht volgens privacy-by-design principes. Dat betekent onder andere dat persoonsgegevens gescheiden zijn van toestemmingsgegevens en dat beide versleuteld worden opgeslagen. Ook de backups zijn versleuteld. Mitz voldoet aan alle gangbare security-eisen voor zorginformatiesystemen, waaronder de NEN-7510, 7512 en 7513. Daarnaast voldoet Mitz aan de strenge eisen van VZVZ en daarop worden alle voorzieningen periodiek extern getoetst.

14. In welk register kijkt Mitz om te zien welke andere zorgverleners betrokken zijn? 

Created with Sketch.

Mitz kan als verwerker niet zelfstandig in registers kijken. Bij een categorale toestemming, kan Mitz wel een notificatie versturen naar de zorgaanbieders die onder die categorie vallen èn zich geabonneerd hebben op toestemmingswijzigingen van hun patiënten. Mitz gebruikt hiervoor het abonnementenregister (en doet dat in opdracht van de betreffende zorgaanbieder die zich geabonneerd heeft).

Raadplegende zorgaanbieders kunnen alleen met toestemming van de patiënt gegevens inzien van een dossierhouder. Mitz kan dus alleen op basis van een toestemming het abonnementenregister raadplegen om bij een 'open autorisatievraag' te bepalen welke dossierhouders bevraagd mogen worden in een specifieke uitwisseling.

Patiënten kunnen een zorgaanbieder opzoeken en daarbij wordt ZORG-AB gebruikt. Patiënten kunnen ook inzien welke zorgaanbieders een notificatie krijgen als de patiënt hen toestemming geeft.   

Over het gebruik van Mitz

1. Op welke manier(en) kan de patiënt gebruikmaken van Mitz?

Created with Sketch.

Via de website van de online toestemmingsvoorziening kan de patiënt met pc of smartphone zijn toestemmingskeuzes vastleggen en beheren. De zorgverlener kan de website ook opnemen in zijn patiëntenportaal. En ook aanbieders van een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) kunnen de voorziening hierin inbouwen. 

Mitz is een webbased toepassing en is schaalbaar voor telefoon en tablet. Er is geen app.

2. Hoe werkt de online toestemmingsvoorziening Mitz? 

Created with Sketch.

Om toegang te krijgen tot de online toestemmingsvoorziening logt de patiënt in met DigiD met sms of de DigiD app. De patiënt krijgt verschillende toestemmingsmogelijkheden voorgelegd. Voor elke toestemmingsmogelijkheid kan de patiënt een keuze (ja of nee, of geen keuze) maken. Alle toestemmingskeuzes zijn overzichtelijk terug te vinden in de voorziening. En de patiënt kan zijn keuzes altijd wijzigen. 

3. Is de patiënt verplicht DigiD te gebruiken om gebruik te kunnen maken van Mitz? 

Created with Sketch.

Ja, inloggen met DigiD met sms of de DigiD app is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat niemand misbruik maakt van de persoonlijke gegevens van de patiënt. Zonder DigiD kan de patiënt zelf geen toestemmingskeuzes vastleggen. Wel kan een zorgmedewerker/zorgverlener waar de patiënt onder behandeling is via zijn zorginformatiesysteem samen met de patiënt de toestemmingskeuzes vastleggen.

4. Blijft lokaal en op papier vastleggen van toestemmingen mogelijk?

Created with Sketch.

Nee, binnen Mitz kunnen toestemmingskeuzes alleen online worden vastgelegd. Maar we begrijpen dat dit niet voor iedereen mogelijk is. Daarom is de online toestemmingsvoorziening zo gemaakt dat een zorgmedewerker of zorgverlener hiermee kan helpen.

Lokaal en op papier toestemmingen vastleggen is mogelijk, maar niet in combinatie met Mitz. Het is afhankelijk van de zorgaanbieder op welke manier hij/zij toestemmingen verwerkt.

5. Kan de patiënt toestemming(en) ook weer intrekken of wijzigen?

Created with Sketch.

Jazeker, toestemmingskeuzes kunnen net zo gemakkelijk worden gewijzigd als vastgelegd.

6. Hoe werkt Mitz voor kinderen en jongeren onder de 16 jaar? 

Created with Sketch.

Dit hangt af van de leeftijd van de kinderen. Voor kinderen en jongeren tot 16 jaar moet de ouder/voogd akkoord geven op de toestemmingskeuzes. Als de ouder/voogd de toestemmingskeuzes van het kind niet bevestigt, dan zijn de toestemmingskeuzes niet geldig.
 
Jongeren vanaf 16 jaar beheren zelf hun toestemmingskeuzes.

Lees meer in de factsheet 'MijnMitz voor kinderen en jongeren onder de 16 jaar'.

7. Kan er ook toestemming worden gegeven aan een specifieke zorgaanbieder?

Created with Sketch.

Ja. Patiënten kunnen categoraal toestemmingskeuzes vastleggen, bijvoorbeeld voor alle huisartsenpraktijken. Maar patiënten kunnen ook voor een specifieke zorgaanbieder een toestemmingskeuze vastleggen. Het is niet mogelijk om voor een specifieke zorgverlener (persoon) een keuze vast te leggen.

8. Hoe werkt de functionaliteit 'zorgmedewerker namens patiënt?

Created with Sketch.

Een zorgmedewerker/zorgverlener kan een patiënt helpen bij het vastleggen van toestemmingskeuzes in MijnMitz. Dit is handig als de patiënt nog geen keuze vastgelegd heeft en de zorgverlener snel een opvraging wil doen. Of als het de patiënt zelf niet lukt om toestemmingen vast te leggen. Een zorgmedewerker/zorgverlener kan dit alleen doen met toestemming van de patiënt.

De factsheet 'Toestemmingskeuzes vastleggen' licht toe hoe dit werkt.

9. Hoe werkt de uitwisseling van medische gegevens in geval van nood/bij spoedzorg?

Created with Sketch.

In de wet is het zo geregeld dat zorgverleners ook in geval van nood gegevens alleen elektronisch mogen delen als hier toestemming voor is gegeven. 

 

In de online toestemmingsvoorziening is een aparte toestemmingsmogelijkheid opgenomen: ‘Spoedzorg’. De patiënt kan hier aangeven alléén bij spoedzorg gegevens te willen delen.

10. Hoe snel zijn gegevens beschikbaar voor de raadpleger nadat de patiënt een toestemming heeft gegeven?

Created with Sketch.

De gegevens zijn per direct beschikbaar, nadat de patiënt zijn profiel opgeslagen heeft in Mitz. 

11. Als een patiënt een zorgaanbieder toestemming geeft om gegevens te delen, moet deze zorgaanbieder dan nog iets doen voordat een raadpleger de gegevens kan opvragen?

Created with Sketch.

Nee. Wanneer de toestemming in Mitz opgeslagen is, hoeft de zorgaanbieder geen extra handelingen te verrichten.

12. Welke categorieën zorgaanbieders staan in de toestemmingscatalogus van Mitz?

Created with Sketch.
 • Huisartsen en huisartsenposten
 • Ziekenhuizen, medische centra en klinieken
 • Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
 • Verpleging en verzorging
 • Apotheken
 • Laboratoria en diagnostische centra
 • Overige zorg (tandartsen, paramedici, jeugdgezondheidszorg [JGZ])


Zorgaanbieders (in termen van Wkkgz) zijn gecategoriseerd door de Patiëntenfederatie (zie zorgkaartnederland.nl). Al deze categorieën worden ondersteund in Mitz. 

13. Welke zorgaanbieders kunnen aansluiten?

Created with Sketch.

Alle zorgaanbieders die een URA-categorie hebben, kunnen op Mitz aansluiten. 


15. Als de patiënt toestemming heeft gegeven, is het dan niet meer nodig een behandelovereenkomst te laten tekenen?

Created with Sketch.

Nee. De toestemming in Mitz is alleen van toepassing op uitwisseling van gegevens en niet op de behandeling.

14. Wanneer kunnen zorgaanbieders aansluiten?

Created with Sketch.

Als zorgaanbieder sluit men altijd aan via het uitwisselingssysteem (US). Een directe aansluiting op Mitz is niet mogelijk. Zodra de leverancier van het US is aangesloten op Mitz, kunnen zij Mitz aanbieden bij hun zorgaanbieders. 


16. Kan een ouder aan meerdere kinderen gekoppeld zijn?

Created with Sketch.

Ja. Wanneer de ouder een profiel van het kind moet goedkeuren, voert het zelf de koppelcode, die door het kind is gegeven in Mitz. De ouder kan dus meerder keren inloggen en verschillende koppelcodes, voor meerder kinderen invoeren.

16. Waarom moet de geboortedatum zelf worden ingevoerd?

Created with Sketch.

 Mitz krijgt vanuit DigiD geen geboortedatum aangeleverd. Daarom wordt alleen de leeftijdscategorie ingevoerd.

17. Is een e-mailadres verplicht om een Mitz-account aan te maken? 

Created with Sketch.

Ja, dit is verplicht. Er vindt ook een e-mailverificatie plaats. Deze verificatie is er niet bij de zorgverlener-namens-patiënt-functie.
Voor kinderen of mensen zonder e-mailadres kan er een e-mailadres van een vertegenwoordiger worden gebruikt.

18. Kun je een e-mailadres voor meerdere Mitz-accounts gebruiken (bijvoorbeeld binnen een familie)? 

Created with Sketch.

Ja, een e-mailadres kan voor meerdere Mitz-accounts worden gebruikt.

E-mails vanuit Mitz worden alleen gestuurd om burgers op de hoogte te stellen van ontwikkelingen zoals, nieuwe zorgaanbieders die hem/haar volgen, aangesloten zorgaanbieders die zijn of/haar toestemmingen hebben gecheckt. Het is aan de burger zelf te bepalen waar deze naartoe gestuurd moeten worden.

19. Kan een patiënt zijn of haar Mitz-account verwijderen?

Created with Sketch.

Ja. Het volledige persoonsprofiel en alle toestemmingskeuzes worden verwijderd.
De logging blijft bestaan, maar is niet toegankelijk. Dit is nodig omdat in uitzonderlijke situaties systeembeheerders gemachtigd worden om de logging in te zien om zo de rechtmatigheid van bepaalde transactie te bepalen. 

20. Is het voor een ouder te volgen wie het dossier van zijn kind (onder de 16 jaar) heeft geraadpleegd?

Created with Sketch.

Voor kinderen onder de 12 mag een ouder namens het kind inloggen en krijgt dan de meldingen voor het kind te zien.
Dit is niet mogelijk voor kinderen tussen de 12 en de 16 jaar. Een kind tussen 12 en 16 logt in met zijn of haar eigen DigiD en leest hier zijn of haar eigen meldingen.

21.  Waarom mag iemand tussen de 12 en 16 jaar niet zelf de toestemming vastleggen?

Created with Sketch.

De wet bepaalt dat burgers tussen 12 en 16 jaar in overleg met hun ouders toestemmingskeuze moeten vastleggen. De ouders (wettelijk vertegenwoordiger) hoeven niet een eigen toestemmingsformulieren invullen, maar moeten tenminste de keuze van hun kind bevestigen.

Als een kind bepaalde gegevens (bijvoorbeeld een abortus waarvan een kind van 15 absoluut niet wil dat haar ouders dit weten en ook niet dat andere zorgverleners dit weten) niet wil delen met anderen, moet dit als een geheime regel worden geregistreerd in het dossier van het behandelaar. Dat gaat dus niet via een toestemming.

22.  Wanneer de patiënt een expliciet 'Nee' heeft geregistreerd in Mitz, kunnen er dan op basis van andere grondslag (behandelovereenkomst, spoedzorg) toch gegevens worden uitgewisseld?

Created with Sketch.

Zodra een patiënt 'nee' registreert, wijst Mitz op de mogelijkheid om voor spoedsituaties een uitzondering te maken. Het is mogelijk in Mitz 'ja', 'nee' of 'nee, tenzij spoed' als antwoord te geven.

Met een 'nee, tenzij spoed' worden gegevens alleen in acute situaties uitgewisseld. De zorgaanbieder moet dit wel kunnen aangeven bij het opvragen van gegevens en de patiënt wordt apart geïnformeerd wanneer een zorgaanbieder deze spoed-indicatie gebruikt.

23.  Hoe weet een zorgverlener dat bepaalde gegevens niet geraadpleegd mogen worden?

Created with Sketch.

We maken hier onderscheid in een dossierhoudende en raadplegende zorgaanbieder.

Een dossierhoudende zorgaanbieder:

 • die in overleg met de patiënt bepaalde gegevens wil uitsluiten van uitwisseling, zal dat in het dossier als zodanig registreren (huisartsen doen dat bijvoorbeeld als een 'geheime regel'). 
 • die op verzoek van de patiënt het hele dossier niet of, bijvoorbeeld bij bekende Nederlanders op een andere manier,  beschikbaar stelt, kan dat registreren in het dossier. 
 • zal zijn systeem zodanig moeten (laten) inrichten, dat gegevens uitsluitend na het vaststellen van een uitdrukkelijke toestemming, beschikbaar gesteld kunnen worden via een elektronisch uitwisselingssysteem.
 • zal de dataminimalisatie tot datgene wat 'relevant en noodzakelijk is' moeten respecteren conform de richtlijnen die tussen de beroepsgroepen is opgesteld.


Een raadplegende zorgaanbieder:  

 • die via een elektronisch uitwisselingssysteem gegevens opvraagt, kent bovenstaande voorwaarden waaronder dossierhouders gegevens beschikbaar stellen. Mitz verandert daar niets aan. Mitz is wel gekoppeld aan uitwisselingssystemen die conform deze afspraken uitwisselen.
 • moet zich er van bewust zijn dat elektronische raadpleging een hulpmiddel is. Het ontslaat de zorgverlener niet van het plicht om de relevante en noodzakelijke informatie desnoods via andere kanalen te achterhalen (bijvoorbeeld in gesprek met de patiënt). 

24.  Kan een zorgverlener straks zien dat een patiënt een toestemming in Mitz heeft vastgelegd?

Created with Sketch.

Ja. Wanneer een patiënt een toestemming vastlegt of wijzigt die van toepassing is op deze zorgaanbieder, (als dossierhouder van de patiënt), krijgt de zorgaanbieder een notificatie. Hierin is de toestemmingskeuze van de patiënt opgenomen (vanaf Mitz versie 3.7). De wijze waarop in het systeem van de zorgaanbieder deze notificatie getoond wordt, is afhankelijk van de afspraken die de zorgaanbieders met de XIS-leverancier gemaakt hebben. 

25.  Hoe werkt het vastleggen van een toestemming namens een patiënt?

Created with Sketch.

We maken hier onderscheid in 3 groepen:

 • Zorgverlener namens patiënt (ZNP)
 • Ouders namens kinderen
 • Een gemachtigde (bv. mantelzorger, mentor, curator)


De ZNP-functie kan alleen gebruikt worden vanuit een systeem van een zorgaanbieder ná authenticatie van een zorgverlener en ná verificatie van het BSN van de patiënt. De patiënt moet dus ingeschreven staan en vanuit dossier van de patiënt kan er op verzoek van de patiënt een toestemming in Mitz worden geregistreerd.

Een ouder van een kind onder de 12 mag het Digid van het kind gebruiken om een toestemming te registreren voor het kind.
Een kind tussen 12 en 16 jaar kan met zijn eigen Digid een toestemming registreren en aan de ouder een koppelcode overhandigen om deze toestemmingskeuze te bevestigen. Vervolgens kan de ouder met het eigen Digid inloggen, de koppelcode invoeren en toestemmingskeuze bevestigen, of afkeuren met een opgave van een reden als dat gewenst is.

Mitz heeft geen eigen machtigingsvoorziening maar gaat aansluiten op machtigingsvoorziening voor de burgers (van Binnenlandse Zaken) zodra deze beschikbaar is.

26.  Kan een zorgverlener ook toestemming vastleggen in spoedsituaties als de patiënt dit nog niet heeft gedaan?

Created with Sketch.

Ja - maar alleen op verzoek van de patiënt. Mitz heeft zowel voor gewone situaties als voor spoedsituaties een 'ad-hoc' functie gerealiseerd om voorafgaand aan een behandeling, dus 'ter plaatse' toestemming te kunnen registreren voor dossierhouders om gegevens beschikbaar te stellen. 

Indien een patiënt in een spoedsituatie niet aanspreekbaar is en er is geen familielid die namens de patiënt kan optreden, mag de zorgaanbieder geen enkele toestemming registreren, ook niet voor spoedsituaties. 

27. Waar geeft de patiënt toestemming voor raadpleging door een zorgaanbieder?

Created with Sketch.

In Mitz kan de burger toestemming geven voor het beschikbaar stellen van zijn/haar dossier door een dossierhoudende zorgaanbieder aan een categorie van raadplegende zorgaanbieders. Hierdoor kan een raadplegende zorgaanbieder navragen bij welke dossierhouders gegevens mogen worden opgevraagd.

28. Is het antwoord op de open autorisatievraag gekoppeld aan de context van de vraagsteller ("in uw situatie mogen de volgende zorgaanbieders gegevens met u delen")?

Created with Sketch.

Het antwoord op de open autorisatievraag bevat dossierhouders die toestemming hebben gekregen van de patiënt om gegevens beschikbaar te stellen aan een categorie zorgaanbieders waar de raadpleger toe behoort. 'Uw situatie' betekent: 'omdat u tot de raadplegers hoort die in de toestemmingskeuze van de patiënt voorkomt'. Een open autorisatievraag levert dus niet alle dossierhouders van de patiënt op, maar alleen die betrekking hebben op de situatie van de raadpleger.  

29. Toestemmingen en het het multidisciplinair overleg (mdo) – hoe zit dat?

Created with Sketch.

Wanneer alleen zorgverleners binnen de eigen organisatie deelnemen aan het multidisciplinair overleg (mdo), is er geen toestemming nodig, maar alleen lokale autorisatie: wie zit in het behandelteam en wat is relevant voor die persoon om in te zien.
 Maar vaak worden ook zorgverleners uit andere instellingen betrokken bij het mdo. Dan gelden de volgende regels:
 
Hoofdregel 1: als een zorgaanbieder (als dossierhouder) gegevens uit het dossier beschikbaar stelt aan een andere (raadplegende) zorgaanbieder, dan is toestemming vereist.
 
Hoofdregel 2: deze toestemming kan verondersteld worden als de patiënt concreet geïnformeerd wordt door dossierhouder over de raadpleger, en de patiënt een bezwaarmogelijkheid heeft maar daar geen gebruik van gemaakt heeft. 
 
Voor het mdo betekent dit het volgende. Als de patiënt is geïnformeerd met welke concrete (andere) zorgaanbieder(s) een mdo georganiseerd wordt, en daartegen wordt geen bezwaar aangetekend, dan mag toestemming verondersteld worden. 
  
In Mitz wordt het regelen van toestemming zo makkelijk mogelijk gemaakt, de standaardtoestemming omvat ook mdo. 

Andere vragen

1. Wat is de relatie tussen Mitz en MedMij (en een PGO)? 

Created with Sketch.

Zowel MedMij als Mitz hebben als doel de patiënt regie te geven over de eigen gegevens.

MedMij is een afsprakenstelsel dat Persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO's) in staat stelt op een veilige manier patiëntgegevens uit te wisselen tussen de patiënt en zijn zorgaanbieders. Hierbij bepaalt de patiënt welke informatie van de zorgverlener in de PGO komt en welke informatie hij wil delen met de zorgverlener. 

Mitz is een afsprakenstelsel dat de patiënt via de online toestemmingsvoorziening in staat stelt toestemmingskeuzes op een veilige manier te registreren, zodat zorgaanbieders via hun uitwisselingssystemen medische gegevens met elkaar kunnen delen.

In een PGO kan een link geplaatst worden naar de MijnMitz.nl website.

2. Wat is de relatie tussen Mitz en Volgjezorg (en het LSP)?

Created with Sketch.

In Mitz kunnen patiënten hun toestemmingskeuzes vastleggen voor alle categorieën zorgaanbieders nu en in de toekomst. Zij kunnen 24/7 hun keuzes aanpassen. En deze worden realtime verwerkt. 

Volgjezorg beperkt zich tot het regelen van toestemming voor huisartsenpraktijken, apotheken en gezondheidscentra én alleen via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Daarnaast is een toestemming pas actief als de zorgverlener deze in zijn systeem heeft verwerkt. Dat werkt dus niet realtime.

Op termijn zal de toestemmingsfunctionaliteit bij Volgjezorg verdwijnen. De huidige functionaliteit als inzageportaal zal verder worden uitgebreid. Nu kunnen patiënten alleen zien wie zijn gegevens heeft opgevraagd. Straks kan de patiënt ook zelf die gegevens opvragen.

Het LSP is een uitwisselingssysteem (US). Het LSP gaat aansluiten op Mitz. Zodra het LSP is aangesloten op Mitz, kunnen de toestemmingskeuzes worden overgezet (gemigreerd) naar Mitz. Lees hier meer over op de website van VZVZ.

3. Worden alle toestemmingen uit Volgjezorg overgezet in Mitz?

Created with Sketch.

Zodra het Landelijk Schakelpunt (LSP) als uitwisselingssysteem is aangesloten op Mitz, is het mogelijk om de toestemmingskeuzes van patiënten over te zetten naar Mitz. Of en wanneer dit gebeurt, is afhankelijk van de zorgaanbieders. VZVZ zal zorgaanbieders die zijn aangesloten op het LSP hierover informeren. 

4. Wat is de relatie tussen Mitz en een patiëntportaal?

Created with Sketch.

Een patiëntportaal wordt vaak door de zorgaanbieder ter beschikking gesteld aan de patiënt met als doel de patiënt regie te geven over de eigen medische gegevens.

Waar Mitz gaat over de patiënttoestemming om gegevens tussen zorgaanbieders te delen, kan de patiënt in een patiëntportaal (medische) gegevens daadwerkelijk inzien.

In een patiëntportaal kan een link geplaatst worden naar Mitz. 

5. Kun je in Mitz toestemmingen geven voor wetenschappelijk onderzoek?

Created with Sketch.

Nee. Mitz richt zich in eerste instantie op zorgaanbieder-zorgaanbieder communicatie. Wanneer toestemmingen voor wetenschappelijk onderzoek worden opgenomen, laten we dat weten.

6. Is het mogelijk om MijnMitz op een zorgportaal te plaatsen waardoor een patiënt met single sign on keuzes kan vastleggen?

Created with Sketch.

Ja, Mitz krijgt een DigiD-inlog met 'eenmalig inloggen' functionaliteit. Dat wil zeggen: als een patiënt al is ingelogd op een zorgportaal of patiëntenportaal, of  de Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) die deze functie ook heeft, dan hoeft er niet opnieuw ingelogd te worden.